Kapittel van Oirschot

Bankrekening IBAN NL31RABO0130490784

Fundraising & ANBI

Waarom geld?

Doelstelling uit de oprichtingsakte van het Kapittel:

Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------

1. De stichting stelt zich ten doel:------------------------------------------------

a. het duurzaam veilig stellen van (met name materiële) getuigenissen, -

waaronder begrepen registergoederen, van het collectieve culturele --

erfgoed van Oirschot;------------------------------------------------------

b. het laten beschrijven, fotograferen, restaureren, conserveren en ------

exposeren van vermelde getuigenissen;----------------------------------

c. het laten vastleggen van het cultureel erfgoed van Oirschot in welke -

zin dan ook, met name van het in de middeleeuwen gestichte en in ---

het jaar achttienhonderd twintig opgeheven Kapittel van Oirschot; ----

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, -

daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.-------------------------

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Wat doet het Kapittel met het geld?

GELDMIDDELEN---------------------------------------------------------------------

Artikel 10----------------------------------------------------------------------------

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: -------------------------------

a. het door de stichting gevormde vermogen; ------------------------------

b. de gelden, afkomstig van de exploitatie van haar vermogen; -----------

c. giften, donaties, erfstellingen en legaten; --------------------------------

d. alle andere baten.----------------------------------------------------------

2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het -

voorrecht van boedelbeschrijving.---------------------------------------------

ANBI

De stichitng, het Kapittel van Oirschot is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

Het hebben van een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. De voordelen kunnen zowel voor de stichting als voor de donateurs zijn. De belastingvoordelen zijn:

-  geen erfbelasting of schenkbelasting betalen als de stichting erfenissen of schenkingen gebruikt voor het algemeen belang;

-  geen schenkbelasting als de stichting schenkingen doet in het algemeen belang;

-  voor donateurs zijn (onder voorwaarden) de giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De voorwaarden worden hierna toegelicht.

 

Inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘gewone’ gift en een periodieke gift. De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van ‘gewone’ giften en periodieke giften verschillen.

 

Een niet periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als:

-  die is gedaan aan een ANBI;

-  het totale bedrag van de giften meer is dan het drempelbedrag[1] en lager is dan het maximum[2] van hetgeen de schenker mag aftrekken.

 

De periodieke gift is aftrekbaar als:

-  die is gedaan aan een ANBI;

-  de schenking is vastgelegd in een notariële akte;

-  er minstens eenmaal per jaar een bedrag wordt overgemaakt aan de instelling;

-  de bedragen ongeveer even hoog zijn;[3]

-  de jaarlijkse gift ten minste voor een periode van vijf jaar verplicht is;

-  de gift uiterlijk bij het overlijden van de schenker stopt.

Voordeel van de periodieke gift is dat geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag geldt.

 

Culturele instelling

Giften aan culturele instellingen tot maximaal ? 5.000 zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het maximum

 


[1] Het drempelbedrag is 1% van het verzamelinkomen van de schenker met een minimum van ? 60. Hetgeen hoger is dan de 1% is aftrekbaar. (Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten van de schenker in box 1, 2 en 3 waarbij de persoonsgebonden aftrek buiten beschouwing is gelaten.)

[2] Het maximum ligt bij 10% van het verzamelinkomen van de schenker.

 

© 2015 - Kapittel van Oirschot